Bopz-klacht in 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). Zolang cliënten in 2020 nog geen zorgmachtiging hebben maar wel een Bopz-titel, kunnen klachten over vrijheidsbeperking en dwang  worden ingediend bij de KVVU. Het gaat om klachten, zoals beschreven in de Wet Bopz, artikel 41, over:

  • de beslissing, dat de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van het voorgestelde zorgplan (kort gezegd: wilsonbe­kwaam­heid);
  •  de beslissing om een overeengekomen zorgplan geheel of gedeeltelijk toe te passen ondanks dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich daartegen verzet (kort gezegd: dwangbehande­ling);
  • de beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen;
  • de beslissing om de bewegingsvrijheid van de cliënt te beperken;
  • de beslissing om een overeengekomen zorgplan niet toe te passen.

De KVVU behandelt geen klachten over vrijheidsbeperking en dwang in het kader van de nieuwe Wet Zorg en dwang (Wzd). Informeer bij uw zorgaanbieder bij welke klachtencommissie deze is aangesloten voor de afhandeling van Wzd-klachten.