Uitspraak

Nadat het onderzoek is afgesloten doet de Klachtencommissie zo spoedig mogelijk uitspraak.

De commissie is niet bevoegd om klachten te behandelen, voor zover die strekken tot vergoeding van geleden schade. De commissie doet hier dan ook geen uitspraak over.

De commissie kan tot het oordeel komen dat de klacht of een deel van de klacht gegrond of ongegrond is.

De Klachtencommissie deelt haar uitspraak altijd schriftelijk mee. De uitspraak wordt aan de klager en aan de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder gestuurd, en aan de cliënt, indien deze niet zelf de klager is.

De commissie kan in de uitspraak ook aanbevelingen aan de zorgaanbieder doen. Dit zijn adviezen die erop gericht zijn om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. In dat geval zal de zorgaanbieder nog een schriftelijke reactie naar aanleiding van deze adviezen opstellen.

Indien een klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenprocedure van de KVVU en daarin niet wenst te berusten, is sprake van een geschil.

Klager heeft dan de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling aan de de Geschillencommissie voor Verpleging, Verzorging en Geboortezorg voor te leggen.
Dit dient binnen één jaar na de  melding van de klacht aan de zorgaanbieder, of aan de klachtenfunctionaris, te geschieden.