Klachtenprocedure

De KVVU is een onafhankelijke klachtencommissie voor 10 zorginstellingen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Onze werkwijze is vastgelegd in een klachtenreglement. Dit reglement sluit aan op de klachtbehandeling volgens de wet Wkkgz. U ontvangt het klachtenreglement zodra wij uw klacht in behandeling nemen.

Samengevat verloopt de procedure van een klachtbehandeling door de KVVU als volgt:

 • U kunt als cliënt van één van de aangesloten instellingen, of als vertegenwoordiger van die cliënt, een klacht bij de KVVU indienen.
 • Uw klacht heeft betrekking op de medische behandeling, verpleging, verzorging, thuiszorg en/of dagbesteding.
 • Dien uw klacht schriftelijk in via het klachtenformulier op deze website.
 • Wij beoordelen of uw klacht geschikt ('ontvankelijk') is voor behandeling. U ontvangt hierover bericht binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht.
 • Als wij een klacht formeel in behandeling nemen, sturen we deze door aan het bestuur van de betreffende instelling. Wij vragen hen om een inhoudelijke, schriftelijke reactie  binnen maximaal 2 weken. U ontvangt deze reactie via de KVVU.
 • Regelmatig biedt de reactie al voldoende houvast om de klacht verder op te lossen. Als dit niet zo is, kan een hoorzitting volgen.
 • U en de betrokkenen uit de instelling worden dan samen 'gehoord' door een zittingscommissie van de KVVU.
 • Na de hoorzitting doet de KVVU schriftelijk uitspraak over uw klacht. U en de zorginstelling ontvangen deze uitspraak.
 • Een totale klachtbehandeling beslaat in principe maximaal 10 weken. Zonder hoorzitting is de looptijd korter.
 • Behandeling van een klacht door de KVVU is kosteloos. U kunt zich eventueel bij een hoorzitting laten bijstaan door een deskundige. Dit is voor eigen rekening.
 • Wilt u een klacht indienen? Lees dan ook overige aandachtspunten bij klachtbehandeling door de KVVU.

Klachten die de KVVU niet in behandeling neemt, zijn:

 • Klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen, vallend onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Dien deze klachten in bij de Raad van bestuur van uw zorginstelling.
 • Klachten die uitsluitend schadevergoeding ten doel hebben. Dien deze ook in bij de Raad van bestuur.