Klachtenprocedure

De KVVU is een onafhankelijke klachtencommissie voor 10 zorginstellingen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Onze werkwijze is vastgelegd in het Klachtenreglement KVVU 2020. Dit reglement sluit aan op de klachtbehandeling volgens de wet Wkkgz.

Samengevat verloopt de procedure van een klachtbehandeling door de KVVU als volgt:

 • U kunt als cliënt van één van de aangesloten instellingen, of als vertegenwoordiger van die cliënt, een klacht bij de KVVU indienen.
 • Uw klacht heeft betrekking op de medische behandeling, verpleging, verzorging, thuiszorg en/of dagbesteding.
 • Dien uw klacht schriftelijk in via het klachtenformulier op deze website.
 • Wij beoordelen of uw klacht geschikt ('ontvankelijk') is voor behandeling. U ontvangt hierover bericht binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht.
 • Als wij een klacht formeel in behandeling nemen, sturen we deze door aan het bestuur van de betreffende instelling. Wij vragen hen om een inhoudelijke, schriftelijke reactie  binnen maximaal 2 weken. U ontvangt deze reactie via de KVVU.
 • Regelmatig biedt de reactie al voldoende houvast om de klacht verder op te lossen. Als dit niet zo is, kan een hoorzitting volgen.
 • U en de betrokkenen uit de instelling worden dan samen 'gehoord' door een zittingscommissie van de KVVU.
 • Na de hoorzitting doet de KVVU schriftelijk uitspraak over uw klacht. U en de zorginstelling ontvangen deze uitspraak.
 • Een totale klachtbehandeling beslaat in principe maximaal 10 weken. Zonder hoorzitting is de looptijd korter.
 • Behandeling van een klacht door de KVVU is kosteloos. U kunt zich eventueel bij een hoorzitting laten bijstaan door een deskundige. Dit is voor eigen rekening.
 • Wilt u een klacht indienen? Lees dan ook overige aandachtspunten bij klachtbehandeling door de KVVU.

Klachten die de KVVU niet in behandeling neemt, zijn:

 • Klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen, vallend onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Dien deze klachten in bij de Raad van bestuur van uw zorginstelling.
 • Klachten die uitsluitend schadevergoeding ten doel hebben. Dien deze ook in bij de Raad van bestuur.